אפשר לחבר מספר חביות לאותו בלון גז?

כן.
ניתן לרכוש וסת גז הבנוי ממספר וסתים המחוברים אחד אחרי השני, ובכך לחבר כל חבית בלחץ אחר, או להשתמש בוסת בודד ולפצל את הצינור בעזרת מחברי T או Y או בעזרת מניפולד, ובכך להקנות לחץ זהה לכל החביות.